QO11NL^

GAC

on

ړIn

\NX

擾}C

s}C

l}C

Sl
v~A|Cg

P

P

1

J^[q

pq

A}

AMM

h[n

DOH

j

mg

4914

522

-

2

J^[q

pq

h[n

DOH

֋

jhw

j

mg

1044

2457

-

3

Q

S

NH

ɒO

ITM

R

MYJ

T

mg

159

318

718

S

QQ

S

NH

R

MYJ

ɒO

ITM

y

mg

159

278

638

T

QS

S

NH

ɒO

ITM

R

MYJ

y

mg

159

278

638

U

S

QW

S

NH

R

MYJ

ɒO

ITM

j

mg

159

198

238

V

RO

S

NH

ɒO

ITM

R

MYJ

j

mg

159

198

238

W

U

PW

S

NH

R

MYJ

ɒO

ITM

j

mg

159

198

238

X

QO

S

NH

ɒO

ITM

R

MYJ

n

mg

159

198

238

PO

W

Q

S

NH

R

MYJ

ɒO

ITM

y

mg

159

198

638

PP

R

S

NH

ɒO

ITM

R

MYJ

x

mg

159

238

718

PQ

X

PP

S

NH

R

MYJ

ɒO

ITM

d

mg

159

238

718

PR

PQ

S

NH

ɒO

ITM

R

MYJ

g

mg

159

198

638

PS

PT

S

NH

R

MYJ

Hc

gmc

g

mg

328

547

1057

PT

PU

S

NH

Hc

gmc

R

MYJ

y

mg

328

547

1057

PU

PO

W

S

NH

R

MYJ

ɒO

ITM

g

mg

159

198

638

PV

PW

S

NH

R

MYJ

ɒO

ITM

T

-

159

-

-

PW

S

NH

ɒO

ITM

R

MYJ

n

mg

159

238

718

PX

PQ

PX

S

NH

R

MYJ

ɒO

ITM

T

-

159

-

-

QO

QO

^Cq

sf

֐ۋ`

KIX

oRN

BKK

T

-

2592

-

-

QP

^Cq

sf

oRN

BKK

v[Pbg

HKT

T

-

424

-

-

QQ

QQ

^Cq

sf

v[Pbg

HKT

oRN

BKK

T

-

424

-

-

QR

S

NH

oRN

BKK

Hc

HND

S

mg

2869

3442

2008

QS

S

NH

Hc

HND

R

MYJ

x

mg

328

657

876

QT

RO

S

NH

R

MYJ

Hc

HND

y

mg

328

657

876

QU

RP

S

NH

Hc

HND

oRN

BKK

S

UA

2869

2849

QV

IXq

pu

oRN

BKK

BG`

VTE

-

315

-

-

@v

19148

14652

12888

@@